Personvernerklæring

Personvernerklæring for  Østfold Taxitjenester as

Taxisentral for
Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Rømskog, Spydeberg, Trøgstad

Denne personvernerklæringen gjelder for all behandling av persondata
hos Østfold Taxitjenester as.

Østfold Taxitjenester as. er behandlingsansvarlig. Personvernerklæringen forteller hvilke personopplysninger som behandles og til hvilke formål.

 Levere drosjetjenester, samt å tilby kundeservice og support

1a.   Nødvendig informasjon for at drosjesentralen skal
kunne levere drosjetjenesten:

Navn, telefonnummer, hente- og leveringsadresse, kjørerute,
betalingsinformasjon og eventuell annen informasjon du oppgir i forbindelse med
en turbestilling.

1b.   Tjenester som gir en bedre bruker opplevelse :

Flere av våre bestillingsløsninger har posisjoneringstjenester for
raskt å gi deg adressen på det stedet du er. Tilgang til enhetens posisjon gir
du og trekker du tilbake i de respektive løsningene og enhetene dine.

Vi bruker cookies og innhenter informasjon fra enhetene du bruker til å
bestille med, slik at vi kan avdekke og rette tekniske feil, gjøre generelle
forbedringer av våre bestillingsløsninger samt gi deg tilleggsfunksjoner som sende
pushmeldinger, «spor taxi» m.m.

Ved telefonbestilling gjøres det automatisk oppslag i tidligere
bestillinger siste 12 måneder fra samme telefonnummer. På den måten kan vi gi
deg raskere service og redusert mulighet for feilregistrering av turbestilling.
Disse bestillingsopplysningene gis ikke ut til innringer.

Alle bankbetalingstjenester som tilbys i bilene eller i
bestillingsløsningene er trygt ivaretatt av PCI-sertifiserte
tredjepartsløsninger. Drosjesentralen behandler ikke selv personopplysninger
fra disse løsningene.

Dersom du registrerer dine betalingskort for å motta elektronisk
kvittering, vil e-postadressen du registrerer ikke bli benyttet til andre
formål, uten at du har eksplisitt godkjent dette der du registrerer kortene.
Eventuelt samtykke kan trekkes tilbake på samme sted.

Til sammen danner disse opplysningene din personprofil i våre systemer.

2 Utarbeidelse av statistikk og analyser
Det brukes kun anonymiserte opplysninger til å utarbeide statistikk og analyser for at drosjesentralene skal kunne forbedre sine tjenester.

3 Hindre misbruk
Det lagres informasjon om telefonnummer og enhetsinformasjon for å hindre misbruk av tjenestene. Drosjesentralene har en berettiget interesse i å ha sperrelister som forhindrer enkelte personer, som av ulike grunner ikke skal få bestille drosje, fra å benytte tjenestene. For eksempel dersom en person gjentatte ganger bestiller drosje uten å benytte seg av den.

4 Oppfylle rettslige forpliktelser
Det samles inn og lagres opplysninger om blant annet kjørerute, betalingsinformasjon og kvittering for at drosjesentralen og løyvehaverne skal kunne oppfylle rettslige forpliktelser, for eksempel i henhold til bokføringsloven.

5 Lagring og sletting av opplysninger

Behandlingsansvarlig holder
detaljert og omfattende oversikt over alle typer personopplysninger i et eget
register (Personopplysningsregister) som gjennomgås og oppdateres med jevne
mellomrom. Alle opplysninger som samles inn i forbindelse med drosjetjenestene
lagres i iht. gjeldende lov/forskrift eller avtale. Lagringstid for
personopplysningene faller inn i to kategorier; hhv. 3 år for opplysninger som
trengs for å behandle reklamasjoner o.l. og 5 år for opplysninger som går inn
under bokføringsloven. Sletting av personopplysningene skal være gjennomført
innen 1 år etter at lagringstiden er utløpt.

Avtale, samtykke
og trekke tilbake samtykke

Lagring og behandling av personopplysninger i APP’ene er rettslig
grunngitt som «nødvendig for å gjennomføre en avtale med den registrerte». Det
innhentes derfor ikke eksplisitt samtykke.

Ønsker du å få slettet din kundeprofil, så kan du gjøre det i APPen
under «Min profil». Din kundeprofil slettes ikke dersom du avinstallerer
APPen, , da avinstallasjon ofte benyttes for oppdatering av APPen.

Sikring av
personopplysninger

Dine personopplysninger behandles iht. Lov om behandling av
personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning
i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell
personvernforordning) i EØS-avtalen.

Vi er opptatt av å sikre personopplysninger mot utilsiktet innsyn,
endring eller sletting fra uvedkommende og har en gjennomarbeidet sikkerhetsløsning
for tilgang til systemene og tjenestene.

Tjenestene kjører og lagrer data i to logiske miljøer :

 • Serverpark
 • Sky tjenester hos en anerkjent leverandør med lagring i EU/ EØS-området.

Drosjesentralene (de behandlingsansvarlige) har tegnet en data-behandleravtale
for driften av tjenestene.

Utlevering av personopplysninger:

Vi leverer kvitteringsinformasjon til StoreBox slik at våre drosjekunder til enhver tid kan hente sine
digitale kvitteringer der. StoreBox er PCI sertifisert og behandler din kvitteringsinformasjon etter
gjeldende lover og regler.

Utover dette leveres ikke ut personopplysninger til tredje part. Unntak er
henvendelser fra politiet med grunngitt formål, og kun etter samtykke fra
behandlingsansvarlig på aktuell sentral.

Drosjekunder som ønsker innsyn i sine registrerte personopplysninger,
må henvende seg til den drosjesentralen som er benyttet. I utgangspunktet er
det ikke legitimasjonsplikt i drosje, og det er derfor kun mulig for en
drosjesentral å utlevere personopplysninger til en kunde dersom kunden ved
fremmøte kan fremlegge:

 • Faktura
  fra teleoperatør som viser at kunden (kundenavn) eide telefonabonnementet
  det ble bestilt drosjetur fra i det aktuelle tidsrommet da turen ble
  bestilt.

Det samme dokumentasjonskravet som gjelder for innsyn i
personopplysninger gjelder for evt. ønske om sletting eller retting.
Drosjesentralene vil ta imot en kundes ønske om å få personopplysninger slettet
eller rettet, og vil med assistanse fra ITF gjennomføre dette dersom det ikke
finnes lover/forskrifter eller avtaler som forbyr dette.

Dersom du som drosjekunde mener at vi behandler personopplysninger i
strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet
(www.datatilsynet.no).

Relevante lover og
forskrifter samt avtaler som gjelder for virksomheten:

 1. Lov
  om bokføring (bokføringsloven) med forskrifter
 2. Lov
  om målenheter, måling og normaltid, forskrift om krav til taksametre
 3. Personopplysningsloven
  med forskrifter
 4. Avtaler
  med private drosjekunder, bedrifter og offentlige oppdragsgivere for
  spesialtransport

Drosjesentralene og ITF er underlagt norsk lov og rett.

Kontaktinformasjon :

For spørsmål vedrørende våre tjenester eller personvernerklæringen,

ta kontakt med post@ostfoldtaxi.no eller ring +47 41 54 30 20.